הנחיות לנבחנים

הנחיות לנבחנים

 1. על הנבחן להגיע לחדר הבחינה עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
 2. יש להקפיד לשבת בחדר הבחינה אליו שובצתם. השיבוץ נמצא באתר STUDENTS.
 3. יש להישמע להוראות המשגיחים, לשמור על השקט והסדר על מנת לא להפריע לנבחנים אחרים. המשגיחים רשאים, לפי שיקול דעתם, להעביר נבחנים ממקומם למקום אחר בכל עת.
 4. כניסה לחדר הבחינה וקבלת הבחינה נחשבת כהשתתפות בבחינה.
 5. ניתן להתחיל בחינה רק ב-30 הדקות הראשונות שלה. לאחר 30 דקות מהתחלת הבחינה לא תתאפשר כניסה לחדר הבחינה והשתתפות בבחינה.
 6. יש לפתור את הבחינה באופן עצמאי.
 7. יציאה מחדר הבחינה מותרת לשירותים בלבד, בהתאם לכללים המופעים בטבלה להלן:
זמן בחינההנחיות ליציאה לשירותים
1.5 שעותאין יציאה לשירותים
שעתייםיציאה לאחר 45 דקות במהלך חצי השעה בלבד. ב-45 דקות האחרונות של המבחן אין לצאת לשירותים.
3 שעותיציאה לאחר שעה במהלך השעה השנייה של הבחינה. בשעה האחרונה אין לצאת לשירותים.
הארכת זמן  (זמן כולל מעל 3 שעות)יציאה לאחר שעה במהלך השעה השנייה של הבחינה ועד לשעה לפני תום המבחן. בשעה האחרונה אין לצאת לשירותים.

כל יציאה אחרת אסורה. במקרים יוצאים מן הכלל רשאי המשגיח להרשות לנבחן לצאת, אך לא מוקדם משישים דקות לאחר תחילת הבחינה.

 1. אין לעשן בבניין בכלל, ובפרט בחדר הבחינה.
 2. עבירה על תקנות הבחינה תגרום להעמדה לדין בפני בית-דין משמעתי.
 3. חשוב לשים לב:
  • הכנסת חומר עזר כלשהו לחדר הבחינה ושימוש בו, אלא אם הדבר הותר במפורש, מהווים עבירה משמעתית.
  • החזקת כל מכשור אלקטרוני, ובפרט טלפונים סלולריים, שעונים חכמים ואזניות, אלא אם התקבל אישור חריג לגבי אזניות, ליד הסטודנט אסורה בהחלט. יש לכבותם ולהכניסם לתיק.

 ב ה צ ל ח ה     ב ב ח י נ ו ת