מקצועות שלא יפתחו

מקצועות שלא יפתחו

להלן פרוט מקצועות שלא יפתחו בסמסטר קיץ תשפ”ג

נכון לתאריך 10.7.23

044170 – פרויקט מיוחד
044185 – נושא מיוחד למצטיינים
104228 – משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ
114073 – פיזיקה קוונטית להנדסה
324385 – תקשורת בעל-פה ובכתב באנגלית
324571 – סדנת יצירת בצילום 2

הערה:  סטודנטים שהיו רשומים למקצועות הנ”ל, בוטלו מהמערכת ללא חיוב

ריכוז מקצועות קיץ ניתן לראות באתר ע”י לחיצה על:

כפתור מידע כללי/חיפוש מקצועות הסמכה=>בוחרים סמסטר קיץ=>מסמנים V

ליד  “הצג רק מקצועות הנלמדים בסמסטר” ולוחצים על כפתור “חפש”

מידע על החיוב הכספי שיתבצע בקיץ

יש ללחוץ על כפתור מידע אישי=>שכ”ל קיץ