הצטיינות בלימודים

הצטיינות בלימודים

*בהתאם למצב ובעקבות ההקלות החלות על הסטודנטים בתקופה זו, מצורף דף הסבר המסביר כיצד הקריטריונים לקביעת הצטיינות נשיא והצטיינות דיקן יחושבו עבור סמסטר אביב תשפ”ג.

טבלת ערוצים להצטיינות בסמסטר:

סעיף 3.1.4 – תקנה – הצטיינות בזמן לימודים (מתוך הקטלוג)

א. מסלולי הלימודים יחולקו מעת לעת ע”י דיקן לימודי הסמכה, בהתייעצות עם ראשי היחידות האקדמיות, לקבוצות, שתקראנה לצורך סעיף זה “ערוצי לימוד”. רשימת ערוצי הלימוד תפורסם באתר לימודי הסמכה. 

ב. דיקן לימודי הסמכה יקבע ויפרסם, לקראת טקס מצטייני הנשיא המתקיים בכל סמסטר, ספים מספריים להצטיינות נשיא והצטיינות דיקן בכל ערוץ לימודים. הספים יקבעו על סמך הישגים בסמסטר שחלף. הספים יקבעו כך שבכל ערוץ לימודים יהיו עד כ-3% בהצטיינות נשיא ועד כ-15% בהצטיינות דיקן (כולל הצטיינות נשיא) – ובתנאי שהספים המספריים לא יפחתו מ-91 (הצטיינות נשיא) ו-84 (הצטיינות דיקן). 

ג. הקריטריון להצטיינות נשיא יהיה צבירה בתוכנית הסמסטריאלית של לפחות 18 נקודות בציון ממוצע של 91 ומעלה, בתנאי שממוצע זה לא יפחת מהסף שנקבע בסעיף ב’ לעיל. הקריטריון להצטיינות דיקן יהיה צבירה בתוכנית הסמסטריאלית של לפחות 18 נקודות בציון ממוצע של 84  ומעלה בתנאי שממוצע זה לא יפחת מהסף שנקבע בסעיף ב’ לעיל. 

אביב תשפ
אביב תשפ"ג
חורף תשפ
חורף תשפ"ג
אביב תשפ
אביב תשפ"ב
חורף תשפ
חורף תשפ"ב
אביב תשפ
אביב תשפ"א
חורף תשפ
חורף תשפ"א
אביב תש
אביב תש"ף
חורף תש
חורף תש"ף
אביב תשע
אביב תשע"ט
חורף תשע
חורף תשע"ט
אביב תשע
אביב תשע"ח
חורף תשע
חורף תשע"ח
אביב תשע
אביב תשע"ז
חורף תשע
חורף תשע"ז
אביב תשע
אביב תשע"ו
חורף תשע
חורף תשע"ו
אביב תשע
אביב תשע"ה
חורף תשע
חורף תשע"ה
אביב תשע
אביב תשע"ד
חורף תשע
חורף תשע"ד
אביב תשע
אביב תשע"ג
חורף תשע
חורף תשע"ג
אביב תשע
אביב תשע"ב
חורף תשע
חורף תשע"ב
אביב תשע
אביב תשע"א
חורף תשע
חורף תשע"א
אביב תש
אביב תש"ע
חורף תש
חורף תש"ע
אביב תשס
אביב תשס"ט
חורף תשס
חורף תשס"ט
אביב תשס
אביב תשס"ח
חורף תשס
חורף תשס"ח
אביב תשס
אביב תשס"ז
חורף תשס
חורף תשס"ז
אביב תשס
אביב תשס"ו
חורף תשס
חורף תשס"ו