זיכוי נקודות זכות עבור נבחרות הספורט, תזמורת והמקהלה

זיכוי נקודות זכות עבור נבחרות הספורט, תזמורת והמקהלה

החרגת סטודנטים המשתתפים בתזמורת, במקהלה ובנבחרות הספורט מחובת לימודי העשרה בטכניון

סטודנטים שצברונקודות זכות או יותר באחד מהמקצועות הבאיםמקהלה 3 (394587) או תזמורת (394582), לא יחויבו להשלים 6 נקודות זכות בלימודי העשרה, אך יחויבו בהשלמת 2-4 נקודות זכות בלימודי העשרה, לפי מספר הנקודות שצברו במסגרת המקצועות הנ”ל ובהתאם למפתח שנקבע בטבלה מס’ 1, המצ”ב
בכל מקרה על הסטודנטים לצבור לפחות 2 נקודות בלימודי העשרה 

סטודנטים שצברו 6 נקודות זכות או יותר במקצוע: נבחרת ספורט (394902), בקבוצה המייצגת את הטכניון (להלן רשימה המתעדכנת בתחילת כל שנת לימודים), לא יחויבו להשלים 6 נקודות זכות בלימודי העשרה אך יחויבו בהשלמת 2-4 נקודות זכות בלימודי העשרה, לפי מספר הנקודות שצברו במסגרת המקצוע הנ”ל ובהתאם למפתח שנקבע בטבלה 2 המצ”ב
בכל מקרה על הסטודנטים לצבור לפחות 2 נקודות בלימודי העשרה.

 רשימת קורסי נבחרות ספורט לפי סמסטרים:

טבלה 1: החרגה מחובת לימודי העשרה עבור סטודנטים הרשומים במקהלה 3 (394587) או בתזמורת (394582)

מס' נקודות זכות
במקהלה או תזמורת
מינימום לימודי העשרהבחירה חופשיתסה"כ נקודות
העשרה/חופשית
4 שנתי3 שנתי4 שנתי3 שנתי4 שנתי3 שנתי
06.06.04.02.0108
2.06.06.02.00108
4.06.06.0001010*
6.04.02.000108
8.02.02.02.001010*
10.02.02.00012*12*
12.02.02.00014*14*

*נקודות מעבר ל-10.0 (או מעבר ל-8 בתואר תלת שנתי) לא ייחשבו למילוי הדרישות לתואר 

 

טבלה 2: החרגה מחובת לימודי העשרה עבור סטודנטים הרשומים בנבחרות ספורט (394902)  

מס' נקודות
זכות בנבחרת
מינימום
לימודי העשרה
השלמת חובת
חינוך גופני 
בחירה חופשיתסה"כ נקודות
נבחרת/העשר/חופשית
וחינוך גופני
4 שנתי3 שנתי4 שנתי3 שנתי4 שנתי3 שנתי
06.02.02.04.02.012.010.0
1.56.01.01.03.51.512.010.0
3.06.0003.01.012.010.0
4.56.0001.5012.010.5*
6.04.0^002.0012.010.0
7.54.0^000.5012.011.5*
9.02.0^001.0012.011.0
10.52.0^0-0-12.5*-
12.02.0^0-0-14.0*-

*נקודות מעבר ל-12.0 (או מעבר ל-10 בתואר תלת שנתי) לא ייחשבו למילוי הדרישות לתואר. 

* החלטת ועדת סנט מיום 17.3.2013.