נוהל היבחנות מיוחדת

נוהל היבחנות מיוחדת

היבחנות מיוחדת הינה אישור לגשת לבחינה או בחן תקף במועד א’ או ב’ במועדים הסדירים בהם מתקיימות בחינות במקצוע. אישור יינתן רק לאחר בדיקת האישורים הנדרשים ובהתייעצות עם המרצה.
הבחנות מיוחדת אינה מועד מיוחד ו/או אינה תנאים מיוחדים לקיום הבחינה אלא מתן אפשרות להצטרף לאחד המועדים הסדירים בהם מתקיימת בחינה במקצוע. מומלץ לשקול רישום מחדש למקצוע על מנת לאפשר השתתפות בשני מועדי בחינה.
לא ניתן להבחן באחד מהמועדים ולבקש בדיעבד הבחנות מיוחדת בהקשר למועד זה.
מדובר במספר קטן מאוד של מקרים. לא יאושרו חריגים.

סטודנט יהיה זכאי לפנות בנוהל להיבחנות מיוחדת במקרים הבאים:
1.
 אשפוז
סטודנט העומד להיבחן (באחד משני המועדים) במבחן המתקיים בימי האשפוז או בארבע הימים לאחר השחרור מבית החולים. אשפוז אינו כולל פנייה לחדר מיון.
2. אבלסטודנט אשר קרוב משפחה שלו מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בן/בת, בעל/אישה) נפטר ביום הבחינה או בשבועיים שקדמו לבחינה באחד משני המועדים.
3. מגבלות פיזיות קשות או ממושכות: מגבלה קשה או ממושכת (לדוגמא, פציעה קשההמהווה מניעה חמורה להיבחנות (בטיפול היחידה לקידום הסטודנט).
4. חילופי סטודנטים.

נא להביא למזכירות לימודי הסמכה באולמן אישורים מקוריים. לא נוכל לטפל בבקשות ללא אישורים אלה.

להגשת בקשה בקישור: בקשה להיבחנות מיוחדת בלימודי הסמכה עקב אשפוז, אבל, מגבלות פיזיות קשות

סטודנטים לתארים מתקדמים מתבקשים לשלוח בקשה למייל mbuoskela@technion.ac.il
נא לציין ת.ז, שם, פקולטה, טל’ ותוכן הבקשה.