תקופת השינויים – חופשי – בתשלום

7.11.19

 

9:00

בבוקר

 

11.12.19 15:00

אחה"צ

(חופשי)לא כולל מקצועות מעבדה,ארכיטקטורה,

הומניסטיים וספורט

תקופת שינויים בתשלום