סמסטר קיץ תשפ”ג

סמסטר קיץ תשפ”ג

יתקיים בין התאריכים 6.8.23-21.9.23.

31.5.23 – המועד הצפוי לפרסום מערכת מקצועות קיץ המוצעים לרישום באתר.

להלן פרוט מועדי הרישום:
מועד  רישום א’ (תעריף מוזל) – 7.6.23  – 25.6.23    
מועדי רישום ב’ (תעריף יקר) – 24.7.23 – 31.7.23

נוהלי הרישום יפורסמו באתר לימודי הסמכה באינטרנט בהמשך.
פתיחת המקצועות בקיץ, מותנית במספר מינימום של 30 נרשמים לקורס רגיל ו-15 נרשמים לפחות לקורס מעבדה או פרויקט. ההגבלה על מינימום נרשמים היא רק בקורסים בהם נדרש מימון.
החלטות סופיות בנוגע לפתיחת מקצועות  נפרסם כעשרה ימים אחרי מועד רישום א’.

רשימת מקצועות העשרה הניתנים בסמסטר קיץ תשפ”ג
מקצועות שיפתחו בסמסטר קיץ תשפ”ג
מקצועות שלא יפתחו בסמסטר קיץ תשפ”ג

מועדי בחינות סמסטר קיץ

בחינות מועד א’: תתקיימנה בין התאריכים 27.9.2023-23.10.2023.
תאריכי בחינות מועד א’ קיץ, יהיו זהים לתאריכי בחינות מועד ב’ של אותם המקצועות מסמסטר אביב תשפ”ג.

בחינות מועד ב’: מועדי הבחינות בתאום בין המרצה לסטודנטים-חדרים והשגחה בתיאום עם מדור בחינות.

 

שכר לימוד לסמסטר קיץ תשפ”ג
נא לקרוא בעיון את הנהלים הבאים לפני ההרשמה:

1סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים: 6.8.23 - 21.9.23
2תקופות רישום א' 7.6.23- 25.6.23 המחיר: 555 ₪ לנקודה.
* סיום רישום/ביטול בשעה 15:00
3תקופת רישום ב' 24.7.23- 31.7.23 המחיר: 810 ₪ לנקודה.
* סיום רישום/ביטול בשעה 15:00
4רישום וביטול למקצועות יבוצעו רק בתאריכים המוזכרים לעיל.
5תשלום עבור ביטול הרשמה לקורסים:
ניתן לבטל רישום שבוצע במהלך תקופה מסוימת עד לסופה, ללא כל תשלום.
בגין ביטול בתקופת רישום ב' של מקצועות אליהם בוצעה הרשמה בתקופה א' ייגבה סכום של 50 ₪ לנקודה.
לתשומת לב: ביטול הרישום לאחר תקופה ב' יחייב שכר-לימוד מלא. (לפי המחיר בתקופת הרישום).
6שכר הלימוד ייגבה בתשלום אחד (תאריך משוער: 8.8.23).
7מקצועות שלא יירשמו אליהם מספיק סטודנטים בתקופה זו - לא ייפתחו.
8סטודנטים הממומנים ע"י מוסדות שונים (אוניברסיטאות) יעבירו למשרדנו את התחייבות המוסדות לתשלום שכ"ל עד 31.7.23 שלא יחויבו חשבונותיהם.
9המקצוע "מחנה גאודזיה" לא יחויב בשכר לימוד.
10מחיר הקורס "אנגלית למתקדמים א" הוא כמחיר 2 נקודות.
11סטודנט הנרשם ברישום א' למקצוע בהיקף x נקודות, והמקצוע בוטל ע"י הטכניון, אם יירשם הסטודנט למקצועות אחרים ברישום ב', ישלם 555 ₪ (מחיר מוזל) לכל נקודה עד x הנקודות הראשונות, ו-810 ₪ לכל נקודה נוספת.
12לסטודנטים שהיו במילואים בתקופה 1.8.2022 עד 31.7.2023: (מומלץ להירשם בתקופה א')
סטודנט ששרת יותר 22 יום ומעלה במילואים במשך השנה זכאי לפטור משכ"ל של מקצוע אחד בסמסטר קיץ.
סטודנט ששרת יותר 30 יום ומעלה במילואים במשך השנה זכאי לפטור משכ"ל של 2 מקצועות בסמסטר קיץ.
את הבקשות לפטור יש להגיש ללימודי הסמכה.
הפטור יחושב לפי התעריף המוזל של תקופה א'. ההפרשים לנרשמים במועד ב', יחולו על הסטודנט.
מקרה של ביטול מקצוע/ות, יחול על הסטודנט, הכללים המפורטים בסעיף 5. הפטור לא יחול על קנסות בגין ביטול מקצוע.

קבלת קהל מדור שכר לימוד בימי א’-ה’ 11:00-12:00, טל’ 04-8295555