16973734134_b483125cec_o

כל מה שרצית לדעת על סמסטר קיץ

 קיץ-נוהלי רישום-קיץ תשעז

 

 

להלן פרוט מקצועות שיפתחו בסמסטר קיץ תשע"ז

נכון ל-9.7.17

014005 – מעבדה הנדסית

014104 – תורת החוזק 1

014131 – פרויקט מורחב במבנים-חלק א'

014132 – פרויקט מורחב במבנים-חלק ב'

014501 – פרויקט בחומרים ותפקוד

014709 – מעבדת דרכים

014831 – מחנה גיאודזיה בקדסטר

014863 – מחנה מדידות 1

014864 – מחנה מדידות 2

044148 – גלים ומערכות מפולגות

044151 – מעבדה להנדסת חשמל 1ח

044160 – מעבדה בהנדסת חשמל 1

044165 – מעבדה בהנדסת חשמל 2

044166 – מעבדה בהנדסת חשמל 3

044167 – פרויקט א

044169 – פרויקט ב

044170 – פרויקט מיוחד

044262 – תכן לוגי ומבוא למחשבים

084154 – שיטות ניסוי בהנדסה אוירונוטית

094481 – מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

094504 – מיקרו כלכלה 2

094591 – מבוא לכלכלה

096570 – תורת המשחקים והתנהגות כלכלית

                                    104031 – חשבון אינפיניטסימלי 1מ

104034 – מבוא להסתברות ח

104131 – משוואות דיפרנציאליות רגילות/ח

104134 – אלגברה מודרנית ח

104215 – פונקציות מרוכבות א'

104223 – מד"ח וטורי פורייה

104228 – משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ'

114034 – מעבדה לפיזיקה 2מפ

114035 – מעבדה לפיזיקה 3 – גלים

114051 – פיזיקה 1

114052 – פיזיקה 2

114054 – פיזיקה 3

114071 – פיזיקה 1מ

114075 – פיזיקה 2ממ

114077 – פיזיקה 1ל

114078 – פיזיקה 2ל

124212 – מעבדה בכימיה אנליטית 1 מורחב

124214 – מעבדה בכימיה אנליטית 2 מורחב

134020 – גנטיקה כללית

134058 – ביולוגיה 1

                                    205722 – נושאים מיוחדים בארכיטקטורה

205813 – הבעה גרפית

205824 – סדנאות מדיה 2 א'

205825 – סדנאות מדיה 2 ב'

205828 – סדנאות מדיה 2ה'

234111 – מבוא למדעי המחשב

234112 – מבוא למחשב שפת סי

234114 – מבוא למדעי המחשב מ

234117 – מבוא למדעי המחשב ח

234122 – מבוא לתכנות מערכות

234141 – קומבינטוריקה למדעי המחשב

234145 – מערכות ספרתיות

234218 – מבני נתונים 1

314009 – מעבדה בחומרים הנדסיים ח'

324033 – אנגלית טכנית-מתקדמים ב'

324298 – מן התנ"ך ועד למשפט הישראלי החדשני

324430 – נשים יהודיות בימ"ב-מעמד, הלכה, חברה

324433 – השואה בראי הקולנוע

324444 – לוחמה פסיכול' – מתעמולה ללוחמת מידע

324567 – סדנת צילום – שפה וכלים – הר-10

324675 – ספרדית למתחילים

324975 – מדיניות החוץ של ישראל

335001 – מעבדה בהנדסה ביורפואית 1

335002 – מעבדה בהנדסה ביורפואית 2

335003 – מעבדה בהנדסה ביורפואית 2

335004 – מעבדה בהנדסה ביורפואית 4

394900 – חוגי-ספורט

 

 

                         

           

ריכוז המקצועות בקיץ ניתן לראות באתר ע"י לחיצה על:

כפתור מידע כללי/חיפוש מקצועות הסמכה=>בוחרים סמסטר קיץ=>מסמנים V

ליד  "הצג רק מקצועות הנלמדים בסמסטר" ולוחצים על כפתור "חפש"

 

מידע על החיוב הכספי שיתבצע בקיץ

בכפתור מידע אישי=>שכ"ל קיץ

 

 

להלן פרוט מקצועות שלא יפתחו בסמסטר קיץ תשע"ז

נכון ל-9.7.17

014003 – סטטיסטיקה

094503 – מיקרו כלכלה 1

104013 – חדו"א 2ת

104016 – אלגברה 1/מורחב

104019 – אלגברה לינארית מ'

104022 – חדו"א 2מ

104221 – פונק' מרוכבות והתמרות אינטגרליות

114073 – פיסיקה 3ח

204721 – נושא/נבחר פר. מיוחד באדר' נוף 33ג'

                             205693 – נושאים מיוחדים בארכי' 2א

205814 – רישום אדריכלי

324032 – אנגלית למתקדמים א'

324053 – עברית 3

324296 – יסודות באמנות ותרבות סין

324481 – רישום למתחילים

324495 – רישום ציור וצבע

324567 – סדנת צילום#שפה וכלים – הר-20

324571 – סדנת יצירה בצילום 2

324621 – רוסית למתחילים 1

324692 – סינית למתחילים

הערה: הסטודנטים שהיו רשומים למקצועות הנ"ל, בוטלו מהמערכת ללא חיוב

ריכוז מקצועות קיץ ניתן לראות באתר ע"י לחיצה על:

כפתור מידע כללי/חיפוש מקצועות הסמכה=>בוחרים סמסטר קיץ=>מסמנים V

ליד  "הצג רק מקצועות הנלמדים בסמסטר" ולוחצים על כפתור "חפש"

 

מידע על החיוב הכספי שיתבצע בקיץ

בכפתור מידע אישי=>שכ"ל קיץ