16973734134_b483125cec_o

כל מה שרצית לדעת על סמסטר קיץ

שכר לימוד לסמסטר קיץ תשע"ז

נא לקרוא בעיון את הנהלים הבאים לפני ההרשמה:

 

סמסטר קיץ יתקיים בין התאריכים: 2.8.17-18.9.17

תקופות רישום א' 4.6.17-8.6.17 המחיר: 500 ₪ לנקודה.

* סיום רישום/ביטול בשעה 15:00

תקופת רישום ב' 25.6-27.6.17 ו- 2.8-8.8.17 המחיר: 740 ₪ לנקודה.

* סיום רישום/ביטול בשעה 15:00

רישום וביטול למקצועות יבוצעו רק בתאריכים המוזכרים לעיל.

תשלום עבור ביטול הרשמה לקורסים:

ניתן לבטל רישום שבוצע במהלך תקופה מסוימת עד לסופה, ללא כל תשלום.

בגין ביטול בתקופת רישום ב' של מקצועות אליהם בוצעה הרשמה בתקופה א' ייגבה סכום של 50 ₪ לנקודה.

לתשומת לב:  ביטול  הרישום לאחר תקופה ב' יחייב שכר-לימוד מלא. (לפי המחיר בתקופת הרישום).

שכר הלימוד ייגבה בתשלום אחד  (תאריך משוער: בתחילת חודש אוגוסט 2017).
מקצועות שלא יירשמו אליהם מספיק סטודנטים בתקופה זו –   לא ייפתחו.
סטודנטים הממומנים ע"י מוסדות שונים (אוניברסיטאות) יעבירו למשרדנו את התחייבות המוסדות לתשלום שכ"ל עד    ,16.7.17כדי שלא יחוייבו חשבונותיהם.
המקצוע "מחנה גאודזיה" לא יחוייב בשכר לימוד.
מחיר הקורס "אנגלית למתקדמים א" הוא כמחיר 2 נקודות.
סטודנט הנרשם ברישום א' למקצוע בהיקף x   נקודות, והמקצוע בוטל ע"י הטכניון, אם יירשם הסטודנט למקצועות אחרים ברישום ב', ישלם 500 ₪ (מחיר מוזל) לכל נקודה עד x  הנקודות הראשונות, ו- 740 ₪ לכל נקודה נוספת.
לסטודנטים שהיו במילואים בתקופה  31.7.2016-1.8.2017: (מומלץ להירשם בתקופה א')

סטודנט ששרת יותר מ- 22 יום במילואים במשך השנה זכאי לפטור משכ"ל של מקצוע אחד בסמסטר קיץ.

סטודנט ששרת יותר מ- 30 יום במילואים במשך השנה זכאי לפטור משכ"ל של 2 מקצועות בסמסטר קיץ.

את הבקשות לפטור יש להגיש ללשכת דיקן הסטודנטים.

הפטור יחושב לפי התעריף המוזל של תקופה א'. ההפרשים לנרשמים במועד ב', יחולו על הסטודנט.

מקרה של ביטול מקצוע/ות, יחולו על הסטודנט הכללים המפורטים בסעיף 5. הפטור לא יחול על קנסות

בגין ביטול מקצוע.

נא קראו בעיון את נהלי שכר הלימוד לפני ביצוע הרישום.

 קבלת   קהל   במחלקת   חשבונות   סטודנטים:   ימים    א'-ה'      שעות:  11:00-13:00 טל':  04-8295555